Planning EU funded projects ( BG only) - Планиране на проекти с европейско финансиране

A short description of the training " Planning EU funded projects" ( BG only).  The main goal of the training is to improve the theoretical knowledge and practical skills of the participants on planning of projects  (with a focus on social inclusion projects) financed by the European Structural and Investment Funds.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
 
Основната цел на обучението е да подобри теоретичните знания и практическите умения на участниците относно планирането на проекти (с фокус върху проекти за социално приобщаване), финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
  Конкретни цели на обучението са участниците в обучението:
1. Да разширят  знанията си за етапите при разраработване на проектни предложения, с акцент върху  изготвянето на адекватна оценка и анализ на нуждите на целевата група,  използването на различни подходи и методи за планиране, партньорство в рамките на мултидисциплинарен  екип и провеждането на текущ мониторинг и оценка на изпълнението на проектните дейности.
2. Да усъвършенстват уменията си за използване на насоките за кандидатстване, ръководствата за изпълнение на проекти и формулярите за отчитане на планираните дейности.
3. Да подобрят знанията и техническите си умения при   работа с електронната система ИСУН.
 
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО

 
Обучението е предназначено за общински служители и експерти, представители на неправителствени организации и местни активни групи, които участват или са заинтересована страна от процеса на разработване и изпълнение на проекти за социално включване по програми към европейските фондове.
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ

 
Провеждането на обучението е продиктувано от идентифицираната потребност за повишаване на капацитета на общински служители и представители на различни организации за разработване на качествени проектни предложения в сферата на социалното включване и приобщаването на уязвими групи.   Чрез обучението се очаква да се повиши чувствителността на обучаемите към проблемите на уязвимите групи и разбирането им за включващо планиране и изпълнение на проекти.
Съдържанието на обучението и обемът на включените теми може да се адаптира според нивото на конкретните участници и идентифицираните техни нужди и очаквания. При избора на темите се осигурява баланс между поднасянето на теоретичен материал и възможностите за практическо прилагане на новопридобитите знания.
Обучителната програма обхваща всички или част от следните теми: Европейски структурни и инвестиционни програми, Партньорство за споразумение и национални програми; Структура и елементи на проекта; Проектен цикъл; Фази на проектния цикъл;  Логика на интервенцията;  Същност на анализа на ситуацията; Оценка на нуждите чрез  „включено планиране; Определяне на целеви групи;  Анализ на заинтересованите страни: разлика между целева група и заинтересована страна; Вътрешен анализ и анализ на средата  (SWOT); формулиране на цели - SMART модел; Планиране на дейности; Индикатори за измерване на изпълнението и постигнатите резултати и въздействия; График на дейности, Логическа матрица; Правила за изработване на бюджет; Самооценка на подготвеното проектно предложение -  матрица за оценка на проект; Работа със система ИСУН.
 
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ

 
Обучителите използват презентации на power point, сесии за въпроси-отговори и общи дискусии; самостоятелна работа и работа в малки групи за упражняване на разписването на проектно предложение; презентиране и обсъждане в пленарно заседание; обратна връзка от обучителите.  В края на обучението се провежда оценка чрез устна и писмена обратна връзка.
 
ВРЕМЕТРАЕНЕ:

 
8- 10 сесии по час и половина, разположени в три дни.
 

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit