Partnership management ( BG only) - Управление на партньорства

A short description of the training on "Partnership management for the implementation of municipal policies for social inclusion" ( BG only). It is particularly relevant in the context of an integrated territorial investment approach that involves important EU financial resources and inclusive measures and projects.

 
ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

 
Основната цел на това обучение е да повиши компетенциите на участниците за управление на партньорства, необходими за планирането и изпълнението на общински политики, програми, проекти за социално включване и за улесняване на достъпа до финансирането им. То е особено актуално в контекста на подхода на интегрираните териториални инвестиции, чрез които ще се разпределя съществен финансов ресурс от европейските фондове, вкючително за приобщаващи мерки и проекти.
 
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО

Обучението е предназначено за широк кръг специалисти – членове на Общинските работни групи/обществени съвети за социално включване на уязвими общности за социално включване, общински служители, ръководители на образователни институции от местно ниво, доставчици на социални услуги, местни активни групи, (про)ромски неправителствени организации и други., които са отговорни за и са включени в изпълнението  на общинските политики за социално включване.
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ

В рамките на обучението участниците имат възможност да анализират настоящите практики на  партньорствата в местния си контекст и да идентифицират пречките и възможностите за засилване на партньорствата на местно ниво, необходими за ефективното изпълнение на политики и проекти за социално включване.
Обучаемите получават информация за стъпките за изграждане, формализиране, реализиране и поддържане на ефективни партньорства. 
Също така, обучението предоставя актуални насоки за правно регламентиране на партньорствата, излизане от партньорства и др., с оглед улесняване достъпа до финансиране за изпълнение на мерки и проекти, заложени в социалните политики.
Не на последно място, участниците обмислят и отиграват как да трансферират в практиката си наученото по време на обучението, за да наложат култура на ефективно партньорство между заинтересованите страни на местно ниво.
Обучението е взаимосвързано и с други обученителни семинари, реализирани в рамките на Програма РОМАКТ, особено посветени на планиране и управление на интегрирани проекти за социално включване, за концепции на интегрирани териториални инвестиции, за прилагане на подхода ВОМР и др.
 
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ

Обучителите използват индивидуални и групови упражнения и дискусии и презентации на power point. В края на обучението се провежда оценка чрез устна и писмена обратна връзка.
 
ВРЕМЕТРАЕНЕ:

За провеждането на обучението са необходими  четири обучителни сесии по час и половина.  
Обучението може да се проведе както онлайн, така и под формата на изнесено обучение.
 
 

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit