Participation in the Municipal Budget Process (BG only) - Участие в общински бюджетен процес

A short description of the training on Participation in the Municipal Budget Process ( BG only). This training aims at improving the knowledge of citizens on the procedures for elaboration of the municipal budget and building their capacity to participate in that process. 

  
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
 
Обучението цели:
1) Да повиши информираността на участниците относно:
-  Демократичната практика „Бюджет на гражданите“
- Законодателството за  процедурите за изработване, структурата  и съдържанието на общинските бюджети;
-  Начините за участие на гражданите в общинския бюджетен процес;

2) Да подобри уменията на участниците за оценка и извеждане на общностните приорити и за застъпничество за бюджетирането им
 
 
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО
 
Обучението е предназначено за членовете на местните активни групи (МАГ), изградени в рамките на програма РОМАКТ, за представители на ромската общност, и за всички останали граждани от местната общност. В допълнение, то е подходящо, също, за общински съветници с малък опит, за младши персонал на общински администрации, кметове на малки населени места, директори на детски градини, училища и други.
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ
 
Обучението умело съчетава теоретичен с практичен подход, който осигурява на участниците усвояване на нови знания и умения за бюджетния процес на местно ниво с лекота и интерес.
Организирано е под формата на изнесено обучение, но може да се проведе и в онлайн среда. Желателно е от мсяка МАГ/общност да участват минимум 3 представители, като оптималният общ брой на участниците е до 30 души.
Обучителната програма обхваща широк кръг от теми: Закон за публичните финанси; Бюджетна процедура; Бюджет на гражданите; Структура на общинския бюджет. Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки; Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет; Видове местни дейности и дейности, делегирани от държавата, финансирани чрез общинските бюджети; Приемане на бюджета на общината; Извеждане на основните заинтересовани страни за застъпничество в бюджетния процес; Видове участие на обществеността в общинския бюджетен процес; Форми за пряко взаимодействие на гражданите с публичните органи.
Практическата част от обучението включва: Преглед на плана за интеграция на всяка община, идентифициране на дейности/мерки с възможности за бюджетиране; Създаване на застъпнически план на всяка местна група - определяне на заинтересованите страни, определяне на начините за комуникация и застъпничество с МВ, идентифициране на потенциалните спънки, обмисляне на управление на риска;Съставяне на писмо до местните власти с предложение за бюджетиране на изведени общностни приоритети; Обсъждане на следващи стъпки– организиране на общностни срещи, срещи с местни власти, завходиране на предложенията, участие в общественото обсъждане на проектобюджета на общините.
 
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ
 
Обучителната методология е активизираща и включваща участниците в процеса на обучението. Тя обхваща в логична последователност методите информиране чрез презентиране, обсъждане, инструктиране и групово практическо упражнение. На всеки етап от обучението обучителите осигуряват обратна връзка, насоки, практическа помощ на участниците да се справят с поставените задачи.
 
ВРЕМЕТРАЕНЕ

 8 сесии по час и половина, разположени в три последователни дни (от обяд на първия ден до обяд на третия ден).
 
 

 

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit