Intercultural Training ( BG only) - Интеркултурно обучение

A short description of the intercultural training content ( BG only).
 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Основната цел на това обучение е да осигури на широк кръг специалисти ефективни подходи за работа В и С ромска общност.
 
По-конкретно, обучението цели да подпомогне  участниците:
1) Да повишат своята осведоменост относно  културната и социална организация на ромската общност и да развият разбиране и съпричастност към ромите като малцинство;
2) Да подобрят  уменията си за по-ефективна подкрепа на социално изключени лица, семейства и групи от ромската общност.
 
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО

Обучението е предназначено за специалисти от широк кръг професии –служители от общински администрации, социални работници, учители, здравни специалисти, специалисти по етнически и интеграционни въпроси, полицейски служители, специалисти от Бюрата по труда и други, които са отговорни за изпълнението  на общинските интеграционни планове или участват в изпълнението на планираните дейности и мерки.
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ

Обучението посреща  изразената от различни специалисти потребност от допълнителни знания и умения в работата им със социално изключени лица и групи от ромската общност, тъй като използваните досега конвенционални подходи на работа не са достатъчно ефективни за да достигнат до тях.
Обучението се адаптира съответно на обучителните нужди на участниците и според отделните приоритети от Общинския план за интеграция (ОПИР).    То е организирано в различни модули, през които на обучаемите се предоставя подходяща теоретична рамка, възможности за рефлексия и практически занимания, така  че да имат време да осмислят и интернализират предложените им концепции.
Обучителната програма обхваща следните основни теми: Аспекти и части на идентичността; Културни нива и слоеве; Емпатия и управление на отношенията; Общи аспекти на комуникацията. Механизми за конструиране и деконструиране на предразсъдъци и стереотипи; Теория за филтрите в комуникацията. Ненасилствена комуникация; Развитие на емоционална компетентност при междукултурното общуване - IQ и EQ; Модел за Емоционална интелигентност; Причини и фактори за предизвикателствата пред ромите/ромските деца; Социализация на ромското дете; Разнообразие на ромската общност, ромски субгрупи.
 
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ

Обучителите използват презентации на power point, казуси, екипни упражнения. В края на обучението се провежда оценка чрез устна и писмена обратна връзка.
 
ВРЕМЕТРАЕНЕ:

8 до 10 сесии по час и половина, разположени в три дни (от обяд на първия ден до обяд/16.00 ч. на третия ден).
 

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit