Решенията на РОМАКТ Oбщините за ограничаване на въздействието на кризата COVID19 върху ромските общности.

Често възприемани от гражданите като нивото, което оказва най-голямо влияние върху условията на техния живот, местните власти са начело в борбата срещу пандемията COVID19. Докато редица общини на ROMACT са предприели мерки за ограничаване на въздействието на кризата върху гражданите, Програма ROMACT е на път да подкрепи усилията на Местните власти и на Местните Активни Групи (МАГ) да отговорят на нуждите на най-уязвимата част от обществото.
 
  
Добри практики от местното ниво
 
В България и Румъния няколко ROMACT общини, в сътрудничество с други местни, регионални, национални, публични и частни заинтересовани страни, бързо взеха мерки за информиране на всички граждани, включително ромите, относно превантивните мерки и наложените ограниченията.
 
В много общини координаторите на ROMACT, членовете на МАГ и Работните групи за приобщаване на ромите бяха включени в оценката на положението на най-уязвимите хора в общностите. Беше необходимо да се планират незабавни действия и провеждането на кампании за повишаване на осведомеността, както по въпроси свързани със здравеопазването, така и по правни въпроси. Бяха обсъдени конкретни възможности за подкрепа за на най-нуждаещите се, за които оставането вкъщи предполага невъзможност за осигуряване на основни средства за издръжка.
 
В Решица, Румъния, дирекция „Социално подпомагане“ съвместно с Доброволната служба за извънредни ситуации проведоха превантивна кампания срещу COVID19, разпространявана с листовки и плакати в трите ромски махали на общината. Идентифицирането на най-маргинализираните семейства също беше извършено от местни активисти, Местните активни групи или общински служители, и бяха предприети мерки за осигуряване на храни и хигиенни продукти за тези преставители на общността.
 
В Сливен, България, Местната активна група оцени ситуацията в квартал „Надежда“ и след писмото си до ръководството на общината, 200 души получиха достъп до Програма „Топъл обяд“.
 
Междувременно в Кареи, Румъния, санитарни и лични хигиенни продукти, предоставени от окръжния отдел по здравеопазване, бяха раздадени на семейства в неравностойно положение от ромските общности.
 
Друга добра практика, която си струва да се спомене, е също създаването на специален телефонен номер за нуждаещи се хора, достъпен 24 часа, като в Бистрица, Румъния.
 
 
Подкрепа на ROMACT за съвместни действия за ограничаване на въздействието на кризата COVID19 върху ромите
 
Освен адаптираната си подкрепа за сътрудничеството между местните власти и ромските общности в този кризисен период, ROMACT е на път да започне да подкрепя усилията на общините и на Местните активни групи, за да отговори на нуждите на най-уязвимите и да мултиплицира добрите практики в ROMACT общините.
 
15 ROMACT общини в Румъния и 17 България ще получат малки безвъзмездни средства (за които местните власти допринасят със съфинансиране или чрез осигуряване на машини за дезинфекция на улици / квартали, разпределение на вода, закупуване и транспортиране на стоки и т.н. .) за:
• провеждане на кампании за осведомяване относно здравето (хигиена и разпространение на COVID19) и правила и разпоредби за ограничаване / социално дистанциране (плакати, листовки, разпечатки на формуляри/декларации за пътуване и т.н.)
• предоставяне на информация за възможностите за получаване на спешна помощ и адаптиране на общинските услуги, включително поддържането на преки телефонни връзки с гражданите;
раздаване на защитни маски и ръкавици на медиатори, социални работници и т.н.
• осигуряване на  семейни пакети за хигиена / санитарни продукти (сапун, различни почистващи материали, дезинфектанти и др.) И основни хранителни продукти на най-нуждаещите се;
 
 
Тези действия са предвидени да достигнат до около 15 000 души с доствени материали и над 30 000 души с конкретна информация как да се справят по-добре и да бъдат в безопасност в това време на безпрецедентна криза.
 
Тези малки съвместни инициативи илюстрират модели на сътрудничество между властите и общностите и се основават на активното участие на гражданите.
 
Освен конкретните действия, те допринасят и да се оцени значението на съвместните усилия за гарантиране благосъстоянието на местните общности, защитата на техните човешки права, в солидарност, която изгражда още повече отношенията на местно ниво и подобрява перспективите за социално включване на ромите като цяло.
 

Tags: 
Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit